ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಬಿ.ಬಸವಲಿಂಗಪ್ಪರವರ 96ನೇ ಜಯಂತಿ ಆಚರಣೆಯ “ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಸಮಾವೇಶ”ದಲ್ಲಿ ಬಿ. ಬಸವಲಿಂಗಪ್ಪನವರ ಸಂಸ್ಮರಣಾ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಸಂದರ್ಭ

ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಬಿ.ಬಸವಲಿಂಗಪ್ಪರವರ 96ನೇ ಜಯಂತಿ ಆಚರಣೆಯ “ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಸಮಾವೇಶ”ದಲ್ಲಿ ಬಿ. ಬಸವಲಿಂಗಪ್ಪನವರ ಸಂಸ್ಮರಣಾ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಸಂದರ್ಭ

B Basavalingappa 96th Birthday Celebration 3-7-2016

Leave a Reply