ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಗೋಶಾಲೆಗೆ  ಬಂದ್ರು, ಶಹಬ್ಬಾಶ್ ಅಂದ್ರು
ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ 25-08-2012, ಪುಟ 3

ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಗೋಶಾಲೆಗೆ ಬಂದ್ರು, ಶಹಬ್ಬಾಶ್ ಅಂದ್ರು

ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ 25-08-2012, ಪುಟ 3

Leave a Reply