ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ದುರ್ಬಲ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದಲೇ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅಕ್ರಮ ಬಯಲಾಗಲಿಲ್ಲ…
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ 9-5-2018 , ಪುಟ 4

ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ದುರ್ಬಲ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದಲೇ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅಕ್ರಮ ಬಯಲಾಗಲಿಲ್ಲ…

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ 9-5-2018 , ಪುಟ 4

Leave a Reply