ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ವಿಜಯಪತಾಕೆ ಹಾರಿಸಿದರೆ ರಾಜ್ಯ ಸರಕಾರ ಉಳಿಯಲ್ಲ
ವಿಶ್ವವಾಣಿ 24-2-2019 , ಪುಟ 5

ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ವಿಜಯಪತಾಕೆ ಹಾರಿಸಿದರೆ ರಾಜ್ಯ ಸರಕಾರ ಉಳಿಯಲ್ಲ

ವಿಶ್ವವಾಣಿ 24-2-2019 , ಪುಟ 5

Leave a Reply