ಲಿಂಗನಮಕ್ಕಿ ನೀರು ತರಲು ಬಿಡಲ್ಲ: ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ
ಕನ್ನಡ ಪ್ರಭ 20702019 , ಪುಟ 5

ಲಿಂಗನಮಕ್ಕಿ ನೀರು ತರಲು ಬಿಡಲ್ಲ: ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ

ಕನ್ನಡ ಪ್ರಭ 20-7-2019 , ಪುಟ 5

Leave a Reply