ಪಿಇಎಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಸಿಎಂರಿಂದ ಭೂಮಿ ಪೂಜೆ
ಸುವರ್ಣ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ 17-1-2020 , ಪುಟ 2

ಪಿಇಎಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಸಿಎಂರಿಂದ ಭೂಮಿ ಪೂಜೆ

ಸುವರ್ಣ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ 17-1-2020 , ಪುಟ 2

Leave a Reply