ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಪಲ್ಲಾಫುರ  ಬಿಜೆಪಿ ಸೇರ್ಪಡೆ

ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಪಲ್ಲಾಫುರ ಬಿಜೆಪಿ ಸೇರ್ಪಡೆ

JV 2-9-2015 Page 7
ಜನತಾ ವಾಣಿ 02-09-2015, ಪುಟ 7

Leave a Reply