ಲಹರಿ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಕಂಪನಿಯ ಮಾಲೀಕರಾದ ಶ್ರೀ ಲಹರಿ ವೇಲು ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಕೆ.ಎಸ್. ದುಷ್ಯಂತ್ ಅವರುಗಳನ್ನು ಇಂದು ಅವರ ಅನುಯಾಯಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಪಡೆ