ಕುಂದಾಪುರ: ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಶೆಟ್ಟರೇ ಮುಂದಿನ ಶಾಸಕ
ಉದಯವಾಣಿ 14-11-2017, ಪುಟ 14 2

ಕುಂದಾಪುರ: ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಶೆಟ್ಟರೇ ಮುಂದಿನ ಶಾಸಕ

ಉದಯವಾಣಿ 14-11-2017, ಪುಟ 14 2

Leave a Reply