ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ರಾಜೀನಾಮೆ: ಬಿಎಸ್ ವೈ ವಿಶ್ವಾಸ
ಸುವರ್ಣ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ 16-7-2019 , ಪುಟ 11

ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ರಾಜೀನಾಮೆ: ಬಿಎಸ್ ವೈ ವಿಶ್ವಾಸ

ಸುವರ್ಣ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ 16-7-2019 , ಪುಟ 11

Leave a Reply