ಕುಮಾರ ಬಂಗಾರಪ್ಪ ,ಜೆ .ಡಿ .ನಾಯ್ಕ ಡಾ .ಜಿ .ಡಿ . ನಾರಾಯಣಪ್ಪ ಬಿಜೆಪಿಗೆ

ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ 10-3-2017 , ಪುಟ 6.