ಕುಮಾರ್ ಬ೦ಗಾರಪ್ಪ ಮತ್ತು ಅವರ ಬೆ೦ಬಲಿಗರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಲು ಪಕ್ಷದ ಸ್ಥಳೀಯ ಘಟಕವು ಸೊರಬದಲ್ಲಿ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದ ಬೃಹತ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಮಾರ೦ಭ

ಕುಮಾರ್ ಬ೦ಗಾರಪ್ಪ ಮತ್ತು ಅವರ ಬೆ೦ಬಲಿಗರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಲು ಪಕ್ಷದ ಸ್ಥಳೀಯ ಘಟಕವು ಸೊರಬದಲ್ಲಿ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದ ಬೃಹತ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಮಾರ೦ಭ

Leave a Reply