ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ: ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ
ಕನ್ನಡ ಪ್ರಭ 20-4-2019 , ಪುಟ 5

ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ: ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ

ಕನ್ನಡ ಪ್ರಭ 20-4-2019 , ಪುಟ 5

Leave a Reply