ಕೃಷಿಗೆ ರೂ 520 ಕೋಟಿ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಬರೋಡ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ 24-10-2019 , ಪುಟ 3

ಕೃಷಿಗೆ ರೂ 520 ಕೋಟಿ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಬರೋಡ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ 24-10-2019 , ಪುಟ 3

Leave a Reply