ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ ಒಣಗಿದ ಬೆಳೆ.. ಬತ್ತಿದ ಕೆರೆಗಳು..
ವಿಜಯವಾಣಿ 9-6-2019 , ಪುಟ 7

ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ ಒಣಗಿದ ಬೆಳೆ.. ಬತ್ತಿದ ಕೆರೆಗಳು..

ವಿಜಯವಾಣಿ 9-6-2019 , ಪುಟ 7

Leave a Reply