ಕೂಡ್ಲಾಪುರ,ನವಿಲೂರು ಹಾಗೂ ದೇವೀರಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪ೦ಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬಹಿರ೦ಗ ಸಭೆ

ಕೂಡ್ಲಾಪುರ,ನವಿಲೂರು ಹಾಗೂ ದೇವೀರಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪ೦ಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬಹಿರ೦ಗ ಸಭೆ

Leave a Reply