ಕೊನೆ ಉಸಿರಿರುವವರೆಗೂ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸೇವೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಬಿಜೆಪಿ ಬೆಳೆಸುತ್ತೇನೆ: ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ
ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಟೈಮ್ಸ್ 31-05-2014, ಪುಟ 1

ಕೊನೆ ಉಸಿರಿರುವವರೆಗೂ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸೇವೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಬಿಜೆಪಿ ಬೆಳೆಸುತ್ತೇನೆ: ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ

ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಟೈಮ್ಸ್ 31-05-2014, ಪುಟ 1
ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಟೈಮ್ಸ್ 31-05-2014, ಪುಟ 1
ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಟೈಮ್ಸ್ 31-05-2014, ಪುಟ 3
ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಟೈಮ್ಸ್ 31-05-2014, ಪುಟ 3

 

 

Leave a Reply