ಕಾಂಗ್ರಸ್ ನಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದುಗೆ ಕಿಮ್ಮತ್ತಿಲ್ಲ: ಬಿಎಸ್ ವೈ ಲೇವಡಿ
ಸಂಜೆವಾಣಿ 27-0102016 , ಪುಟ 2

ಕಾಂಗ್ರಸ್ ನಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದುಗೆ ಕಿಮ್ಮತ್ತಿಲ್ಲ: ಬಿಎಸ್ ವೈ ಲೇವಡಿ

ಸಂಜೆವಾಣಿ 27-0102016 , ಪುಟ 2
ಸಂಜೆವಾಣಿ 27-0102016 , ಪುಟ 2

Leave a Reply