ಕೆಜೆಪಿ ಪ್ರಮುಖರಿಗೆ ಸ್ಥಾನ: ರಾಜನಾಥ್ ಸಿಂಗ್ ಗೆ ಬಿಎಸ್ ವೈ ಪತ್ರ
ಪ್ರಜಾ ವಾಣಿ 12-03-2014, ಪುಟ 4

ಕೆಜೆಪಿ ಪ್ರಮುಖರಿಗೆ ಸ್ಥಾನ: ರಾಜನಾಥ್ ಸಿಂಗ್ ಗೆ ಬಿಎಸ್ ವೈ ಪತ್ರ

ಪ್ರಜಾ ವಾಣಿ 12-03-2014, ಪುಟ 4
ಪ್ರಜಾ ವಾಣಿ 12-03-2014, ಪುಟ 4

Leave a Reply