ಕಿಂಗ್ ಮೇಕರ್ ಅಲ್ಲ, ಕಿಂಗ್ ಆಗ್ತೇನೆ

ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ 07-12-2012, ಪುಟ 1
ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ 07-12-2012, ಪುಟ 9