ಕೇವಲ ಒಂದು ತಪ್ಪಿನ ಆರೋಪದಿಂದ ಇಡೀ ಬದುಕಿನ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಅಳೆಯಬಹುದೇ? ಅಲ್ಲಗಳೆಯಬಹುದೇ?

ಹೊಸದಿಗಂತ 21-10-2011, ಪುಟ 6