ಕೇವಲ ಒಂದು ತಪ್ಪಿನ ಆರೋಪದಿಂದ ಇಡೀ ಬದುಕಿನ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಅಳೆಯಬಹುದೇ? ಅಲ್ಲಗಳೆಯಬಹುದೇ?
ಹೊಸದಿಗಂತ 21-10-2011, ಪುಟ 6

ಕೇವಲ ಒಂದು ತಪ್ಪಿನ ಆರೋಪದಿಂದ ಇಡೀ ಬದುಕಿನ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಅಳೆಯಬಹುದೇ? ಅಲ್ಲಗಳೆಯಬಹುದೇ?

ಹೊಸದಿಗಂತ 21-10-2011, ಪುಟ 6

Leave a Reply