ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ತುಂಬಿಸಲು ಪ್ರಸ್ತುತ ಸರ್ಕಾರ ಮೀನಾಮೇಷ

ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ತುಂಬಿಸಲು ಪ್ರಸ್ತುತ ಸರ್ಕಾರ ಮೀನಾಮೇಷ

STOK 9-3-2015 Page 12
ಸುವರ್ಣ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ 09-03-2015, ಪುಟ 12

Leave a Reply