ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಡೆಗಣಿಸಿದರೆ ನೀರಿಗೆ ಪರದಾಟ
ಪ್ರಜಾ ವಾಣಿ 12-6-2017 , ಪುಟ 3

ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಡೆಗಣಿಸಿದರೆ ನೀರಿಗೆ ಪರದಾಟ

ಪ್ರಜಾ ವಾಣಿ 12-6-2017 , ಪುಟ 3

Leave a Reply