ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ೧೫೦೦ ಕೋಟಿ ರೂ. ಅನುದಾನ
ಸುವರ್ಣ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ 14-01-2016, ಪುಟ 2

ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ೧೫೦೦ ಕೋಟಿ ರೂ. ಅನುದಾನ

ಸುವರ್ಣ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ 14-01-2016, ಪುಟ 2
ಸುವರ್ಣ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ 14-01-2016, ಪುಟ 2

Leave a Reply