ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಮೋದಿಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು: ಬಿಎಸ್ ವೈ
ಶಿವಮೊಗ್ಗ 14-05-2014, ಪುಟ 2

ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಮೋದಿಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು: ಬಿಎಸ್ ವೈ

ಶಿವಮೊಗ್ಗ 14-05-2014, ಪುಟ 2
ಶಿವಮೊಗ್ಗ 14-05-2014, ಪುಟ 2

Leave a Reply