ಕೇಂದ್ರದ ಅನುದಾನದಲ್ಲೇ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್ ಪಾವತಿ
ಪ್ರಜಾ ಪ್ರಗತಿ 22-12-2015 ಪುಟ 1

ಕೇಂದ್ರದ ಅನುದಾನದಲ್ಲೇ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್ ಪಾವತಿ

ಪ್ರಜಾ ಪ್ರಗತಿ 22-12-2015 ಪುಟ 1
ಪ್ರಜಾ ಪ್ರಗತಿ 22-12-2015 ಪುಟ 1

Leave a Reply