ಕೇಂದ್ರ ಕೃಷಿ ಸಚಿವಗೆ ಜಿ.ಎಮ್. ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ್ ನೇತ್ರತ್ವದ ನಿಯೋಗ ಮನವಿ

ಉದಯವಾಣಿ 12-8-2015 ಪುಟ 3-1
ಉದಯವಾಣಿ 12-8-2015 ಪುಟ 3-1