ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಮಂಡಳಿಗೆ ರೂ 100 ಕೋಟಿ
ಪ್ರಜಾ ವಾಣಿ 5-9-2019 , ಪುಟ 3

ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಮಂಡಳಿಗೆ ರೂ 100 ಕೋಟಿ

ಪ್ರಜಾ ವಾಣಿ 5-9-2019 , ಪುಟ 3

Leave a Reply