ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ದುಡ್ಡುಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ತಪ್ಪಾದರೆ ಪರಿಣಾಮ ಎದುರಿಸಲು ಸಿದ್ದ

ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ 9-4-2017 , ಪುಟ 2