ಕರ್ನಾಟಕ ವೀರಶೈವ ವಿದ್ಯಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ತೃಪ್ತಿ ಸಮುಚ್ಛಯದ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಕಲ್ಯಾಣ ಸಮುಚ್ಛಯವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದ ಸಂದರ್ಭ

ಕರ್ನಾಟಕ ವೀರಶೈವ ವಿದ್ಯಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ತೃಪ್ತಿ ಸಮುಚ್ಛಯದ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಕಲ್ಯಾಣ ಸಮುಚ್ಛಯವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದ ಸಂದರ್ಭ

BSY 1

BSY 2

Leave a Reply