ಕರ್ನಾಟಕ ವೀರಶೈವ ವಿದ್ಯಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ನರರೋಗ ಪುನರುತ್ಥಾನ ಕೇಂದ್ರದ ಉದ್ಘಾಟನೆ