ಕರ್ನಾಟಕ ತಮಿಳರ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಸಂಘಟನೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಐ. ಅರ್. ಪೆರುಮಾಳ್ ಅವರಿಂದ ಸನ್ಮಾನ

ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ 03-01-2012, ಪುಟ 3