ಕರಾಳ ದಿನವೆಂದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿಗರು ಮೂರ್ಖರು
ವಿಶ್ವವಾಣಿ 10-11-2017 , ಪುಟ 4

ಕರಾಳ ದಿನವೆಂದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿಗರು ಮೂರ್ಖರು

ವಿಶ್ವವಾಣಿ 10-11-2017 , ಪುಟ 4

Leave a Reply