ಕಾನೂನು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಾಪಾಡುವಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವಿಫಲ
ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ 19-1-2018 , ಪುಟ 8

ಕಾನೂನು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಾಪಾಡುವಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವಿಫಲ

ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ 19-1-2018 , ಪುಟ 8

Leave a Reply