ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರದ ಆಡಳಿತ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ದೇಶ ಅಧೋಗತಿಗೆ ಇಳಿದುಹೋಗಿದೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಥ ನಾಯಕನ ಅವಶ್ಯ ಕತೆ ಇದೆ: ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಬಿ.ಎಸ್.ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ
ಹಲೋ ಶಿವಮೊಗ್ಗ 11-04-2014, ಪುಟ 1

ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರದ ಆಡಳಿತ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ದೇಶ ಅಧೋಗತಿಗೆ ಇಳಿದುಹೋಗಿದೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಥ ನಾಯಕನ ಅವಶ್ಯ ಕತೆ ಇದೆ: ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಬಿ.ಎಸ್.ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ

ಹಲೋ ಶಿವಮೊಗ್ಗ 11-04-2014, ಪುಟ 1
ಹಲೋ ಶಿವಮೊಗ್ಗ 11-04-2014, ಪುಟ 1

Leave a Reply