ಕ೦ದೇಗಾಲ,ಶಿ೦ಡನಪುರ,ಕೊಡಸೋಗೆ, ಕೆ.ಕೆ. ಹುಂಡಿ ಮೊದಲಾದ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಉಪಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಚಾರ