ಕಳಸಾ-ಬಾಂಡೂರಿ: ಸಿಎಂ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಮೆರೆಯಲಿ
ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ 7-6-2017 , ಪುಟ 5

ಕಳಸಾ-ಬಾಂಡೂರಿ: ಸಿಎಂ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಮೆರೆಯಲಿ

ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ 7-6-2017 , ಪುಟ 5

Leave a Reply