ಕಲ್ಬುರ್ಗಿಯಲ್ಲಿ ಮಹಾನಗರ ಜಿಲ್ಲಾ ಬಿಜೆಪಿ ವತಿಯಿ೦ದ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಯುವ ಚೇತನ ಸಮಾವೇಶ

ಕಲ್ಬುರ್ಗಿಯಲ್ಲಿ ಮಹಾನಗರ ಜಿಲ್ಲಾ ಬಿಜೆಪಿ ವತಿಯಿ೦ದ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಯುವ ಚೇತನ ಸಮಾವೇಶ

Leave a Reply