ಕಲ್ಬುರ್ಗಿಯಲ್ಲಿ ಮಹಾನಗರ ಜಿಲ್ಲಾ ಬಿಜೆಪಿ ವತಿಯಿ೦ದ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಯುವ ಚೇತನ ಸಮಾವೇಶ