ಕಲಬುರಗಿ ನಗರ, ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಮತ್ತು ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣದಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಮಾವೇಶ

ಕಲಬುರಗಿ ನಗರ, ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಮತ್ತು ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣದಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಮಾವೇಶ

Leave a Reply