ಕಲ್ಬುರ್ಗಿ ಮಹಾನಗರ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮಾ೦ತರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಿ೦ದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಮುಖ೦ಡರ ಸಭೆ

ಕಲ್ಬುರ್ಗಿ ಮಹಾನಗರ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮಾ೦ತರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಿ೦ದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಮುಖ೦ಡರ ಸಭೆ

Leave a Reply