‘ಕಾಂಗ್ರಸ್ ನಿಂದ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಜಾತಿ ವಿಷಬೀಜ ಬಿತ್ತನೆ’
ಉದಯವಾಣಿ 05-02-2014, ಪುಟ 3

‘ಕಾಂಗ್ರಸ್ ನಿಂದ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಜಾತಿ ವಿಷಬೀಜ ಬಿತ್ತನೆ’

ಉದಯವಾಣಿ 05-02-2014, ಪುಟ 3

Leave a Reply