ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಲ್ಲ್ಲ ಸಮರ್ಥ ಪ್ರಧಾನಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯೇ ಇಲ್ಲ
ಉದಯವಾಣಿ 16-01-2014, ಪುಟ 10

ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಲ್ಲ್ಲ ಸಮರ್ಥ ಪ್ರಧಾನಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯೇ ಇಲ್ಲ

ಉದಯವಾಣಿ 16-01-2014, ಪುಟ 10

Leave a Reply