ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷವಲ್ಲ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮಕ್ಕಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಪಕ್ಷ : ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ
ಜನತಾ ವಾಣಿ 05-02-2014, ಪುಟ 1

ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷವಲ್ಲ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮಕ್ಕಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಪಕ್ಷ : ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ

ಜನತಾ ವಾಣಿ 05-02-2014, ಪುಟ 1

Leave a Reply