ಜೂನ್ 5ಕ್ಕೆ ಬಿಜೆಪಿ ಸಂಸದರು, ಶಾಸಕರು, ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಸಭೆ
ಉದಯವಾಣಿ 29-5-2019 , ಪುಟ 7

ಜೂನ್ 5ಕ್ಕೆ ಬಿಜೆಪಿ ಸಂಸದರು, ಶಾಸಕರು, ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಸಭೆ

ಉದಯವಾಣಿ 29-5-2019 , ಪುಟ 7

Leave a Reply