ಜಿಪಂ, ತಾಪಂ ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಜಯಿಸಲು ಶ್ರಮಿಸುವಂತೆ ಕರೆ
ಕನ್ನಡ ಪ್ರಭ 12-01-2016, ಪುಟ 4

ಜಿಪಂ, ತಾಪಂ ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಜಯಿಸಲು ಶ್ರಮಿಸುವಂತೆ ಕರೆ

ಕನ್ನಡ ಪ್ರಭ 12-01-2016, ಪುಟ 4
ಕನ್ನಡ ಪ್ರಭ 12-01-2016, ಪುಟ 4

Leave a Reply