ಜಿಂದಾಲ್ ಗೆ ಭೂಮಿ ಮರುಪರಿಶೀಲನೆ: ಬಿಎಸ್ ವೈ ಸ್ವಾಗತ
ಕನ್ನಡ ಪ್ರಭ 12-6-2019 , ಪುಟ 7

ಜಿಂದಾಲ್ ಗೆ ಭೂಮಿ ಮರುಪರಿಶೀಲನೆ: ಬಿಎಸ್ ವೈ ಸ್ವಾಗತ

ಕನ್ನಡ ಪ್ರಭ 12-6-2019 , ಪುಟ 7

Leave a Reply