ಜಿಂದಾಲ್ ಗೆ ಭೂಮಿ: ಬಿಜೆಪಿ ಹೋರಾಟ ನಿಲ್ಲಲ್ಲ
ಕನ್ನಡ ಪ್ರಭ 17-6-2019 , ಪುಟ 7

ಜಿಂದಾಲ್ ಗೆ ಭೂಮಿ: ಬಿಜೆಪಿ ಹೋರಾಟ ನಿಲ್ಲಲ್ಲ

ಕನ್ನಡ ಪ್ರಭ 17-6-2019 , ಪುಟ 7

Leave a Reply