ಜಿಂದಾಲ್ ಗೆ 3,667ಎಕರೆ ಜಮೀನು: ವಿರೋಧ
ಪ್ರಜಾ ವಾಣಿ 29-5-2019 , ಪುಟ 4

ಜಿಂದಾಲ್ ಗೆ 3,667ಎಕರೆ ಜಮೀನು: ವಿರೋಧ

ಪ್ರಜಾ ವಾಣಿ 29-5-2019 , ಪುಟ 4

Leave a Reply