ಜಿಂದಾಲ್ ಗೆ ಭೂಮಿ ನೀಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ
ಉದಯವಾಣಿ 10-6-2019 , ಪುಟ 7

ಜಿಂದಾಲ್ ಗೆ ಭೂಮಿ ನೀಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ

ಉದಯವಾಣಿ 10-6-2019 , ಪುಟ 7

Leave a Reply