ಜಿ. ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನ ಸಿಎಂ ಭರವಸೆ
ಸಂಜೆವಾಣಿ 23-9-2019 , ಪುಟ 8

ಜಿ. ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನ ಸಿಎಂ ಭರವಸೆ

ಸಂಜೆವಾಣಿ 23-9-2019 , ಪುಟ 8

Leave a Reply